Jak zostać biegłym sądowym?

biegłyIstnieje ponad 150 różnych specjalizacji, w których kadencję pełnią biegli sądowi.

Różna specyfika sporów, które rozstrzygane są w salach sądowych, sprawia, że takich specjalizacji przybywa. Warto wziąć pod uwagę, że sąd wydaje werdykt zawsze na podstawie obowiązującego w Polsce prawa. Niezależna opinia biegłego staje się więc dla niego dużym wsparciem. Biegły sądowy bardzo często dostarcza główne dowody, staje się świadkiem w sprawie, dzięki niemu może zostać wydany sprawiedliwy wyrok.

Nie ma wątpliwości, że pełnienie kadencji biegłego sądowego jest dużym wyróżnieniem i pozwala osiągać prestiż i renomę. To dlatego tak dużo specjalistów w danej dziedzinie stara się nim zostać. Okazuje się jednak, że wcale nie jest to takie proste. Sądy wyznaczają konkretne warunki, jakie trzeba spełnić, by móc pełnić obowiązki biegłego.

Kto może zostać biegłym sądowym?

Biegły sądowy, który może, a w niektórych przypadkach ma obowiązek wydawać niezależną, w pełni profesjonalną opinię, musi przede wszystkim posiadać odpowiednie kwalifikacje. Na takie składa się fachowe wykształcenie, wiedza, umiejętności i doświadczenie. Sąd musi być pewny, że biegły sądowy sporządzi opinię na podstawie wykorzystanych wszelkich możliwych sposobów, urządzeń czy nowoczesnej technologii. Biegły nierzadko musi wykonać ekspertyzy czy badania, by jego ocena mogła stać się dowodem w sprawie.

Biegłym może zostać osoba, która ukończyła 25 lat i w pełni korzysta ze wszystkich praw cywilnych oraz obywatelskich. Co ważne, powołanie biegłego może nastąpić tylko na jego wyraźną zgodę. Nikt nie może być zmuszony do pełnienia takiej funkcji. Kadencja biegłego sądowego trwa 5 lat. Po tym czasie może zostać przedłużona albo wygasa.

Niezbędne dokumenty

Specjaliści, którzy chcieliby pełnić kadencję biegłego sądowego, muszą w Sądzie Okręgowym złożyć komplet dokumentów. Przede wszystkim jest to wniosek wraz z CV i listem motywacyjnym. Do nich dołącza się zaświadczenie o niekaralności i kserokopię dowodu osobistego.

Dodatkowymi dokumentami są wszelkie potwierdzenia zdobytych kwalifikacji, w tym dyplomy i zaświadczenia ukończenia specjalistycznych szkoleń i kursów. Ważną rekomendacją będzie też oświadczenie dotychczasowego pracodawcy.

lista biegłychWartość opinii biegłych sądowych

Biegły sądowy musi liczyć się z tym, że wydana przez niego niezależna opinia może zostać uznana przez sąd albo odrzucona. Sąd, który powołuje biegłych sądowych, nie ma obowiązku włączania ich opinii jako dowód w sprawie. To on decyduje i ma w tej kwestii pełną dowolność. Do każdej sprawy może zostać powołany jeden lub kilku biegłych sądowych. W przypadku wydania różnych opinii to sąd decyduje o odrzuceniu lub przyjęciu poszczególnych.

W niektórych sprawach powołanie biegłego sądowego jest dobrowolne – dzieje się tak na wniosek sędziego albo stron sporu. W innych jest obowiązkowe, na przykład wtedy, gdy w przesłuchaniach uczestniczy dziecko lub stan zdrowia oskarżonego, pokrzywdzonego bądź świadków musi być potwierdzony przez biegłego lekarza.